Programma’s voor docenten, IB’ers en experts

Academica heeft een brede selectie aan teamtrainingen ontwikkeld voor scholen en docenten. Elke training heeft als doelstelling docenten de kennis en vaardigheden aan te rijken om als professional in een team een optimale bijdrage te leveren, waardoor het onderwijs binnen de instelling tot maximale resultaten komt. De teamtrainingen maken tevens onderdeel uit van de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en richten zich op zowel kennisontwikkeling van de individuele docent als de brede organisatieontwikkeling. Heeft u interesse in een speciaal samengesteld pakket voor uw team en school? Neem contact met ons op!

De primaire doelstelling van het ‘High Performing Teachers-programma’ is om de didactische kennis en vaardigheden van docenten te verdiepen, verbreden en te versterken. Daarnaast helpen we de deelnemers hoge verwachtingen naar alle leerlingen te communiceren, hiernaar te handelen en dit juist vorm te geven in de klas.

Op school is de leraar de meest bepalende factor in de leerprestaties van leerlingen (Willingham, 2010). Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en investeren m.n. in de acquisitie, frequente herhaling en verbinding van kennis door veel directe instructie, feedback en begeleiding te bieden (Muijs & Reynolds, 2010). De primaire doelstelling van deze leergang is om leerkrachten bekend te maken met bewezen effectieve didactische principes van instructie en deze te implementeren in de dagelijkse lespraktijk.

Als docent werk je in een leerteam gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is er echter ook sturing en leiderschap nodig. Iemand die het overzicht houdt, verbinding legt tussen het leerteam en het MT, feedback kan geven, feedback kan vragen en ondersteuning biedt aan de mensen die het nodig hebben. Ben jij degene die jouw leerteam tot bloei kan laten komen?

Als u intern begeleider bent, heeft u het uzelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: wat behoort wel en niet tot mijn takenpakket? De rol van de IB’er is immers al een tijdje aan het veranderen. Waar vroeger de focus lag op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, begeleiden IB’ers steeds meer leraren, coördineren ze de professionalisering van het team of sturen ze zelfs veranderingsprocessen aan. Tegelijk komt er door passend onderwijs vanuit samenwerkingsverbanden ontzettend veel op IB’ers af. Dat maakt dat velen worstelen: waar ligt mijn focus?

 

Op school is de leraar de meest bepalende factor in de leerprestaties van leerlingen (Rubie Davies, 2014). Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en investeren m.n. in de acquisitie, frequente herhaling en verbinding van kennis door veel directe instructie, feedback en begeleiding te bieden (Muijs & Reynolds, 2010). De primaire doelstelling van deze reeks bijeenkomsten is om leraren bekend te maken met effectieve instructie en deze schoolbreed te implementeren.

 

Onderwijs in de onderbouw is de belangrijke basis in het basisonderwijs. In de eerste jaren van het basisonderwijs wordt de fundering gelegd die het succes bepaalt voor de leerling in groep 3 en verder. Maar wat betekent het om succesvol te zijn in de onderbouw? Hoe leren jonge kinderen en hoe organiseren wij effectief onderwijs voor hen?

 

Differentiatie wordt in het onderwijs gezien als de oplossing voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Onderzoek laat echter zien dat op een verkeerde manier differentiëren kan bijdragen aan een groeiende kansenongelijkheid en scherpere scheidslijnen tussen leerlingen. In een tijd dat sociale cohesie en integratie harder nodig zijn dan ooit, is het belangrijk dat docenten goed weten hoe zij verantwoord omgaan kunnen gaan met verschillen in de klas.

 

Er wordt momenteel erg veel geschreven over formatief toetsen in de klas, en terecht! Dit is een zeer effectieve didactische aanpak om het leren van de leerlingen te versterken. Maar formatief evalueren kan je heel goed, maar ook heel slecht uitvoeren. Het simpelweg geven van een oefentoets kunnen we niet beschouwen als een formatieve evaluatie. Daarnaast bepaalt het op de juiste manier feedback geven in grote mate de effectiviteit van het formatief evalueren.

 

Bij veel leerlingen is zowel het leesbegrip als de leesmotivatie onvoldoende, zo blijkt onder meer uit het Pisa-onderzoek uit 2018. Basisscholen zijn verplicht om ambities te formuleren voor taalonderwijs. Het is raadzaam om onderwijs te organiseren op basis van een doorgaande leerlijn, hierbij hoge doelen voor alle leerlingen te formuleren en door effectieve methodieken en aanpakken te gebruiken. In deze cursus krijgt u eenvoudige handvatten aangereikt om dit in uw eigen school vorm en inhoud te geven.

 

Het ontwikkelen van een goed beleid op het gebied van de kernvakken is belangrijk om de besluitvorming en ontwikkeling in deze vakgebieden zo goed mogelijk te stroomlijnen. Beleid vormt de basis waarop docenten hun keuzes maken en in de klas werken.

 

 

 

Steeds meer instanties uiten hun zorgen over het dalende leesniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen. Een toenemend aantal leerlingen verlaat de basisschool als laaggeletterde. Waar in het verleden een nieuwe methode moest zorgen voor de oplossing van een probleem, komen we er steeds meer achter dat de methodes voor begrijpend lezen onvoldoende zorgen dat onze basisschoolleerlingen goede begrijpend lezers worden. Een andere aanpak is nodig om effectief begrijpend lezen onderwijs te organiseren in de klas: close reading.

 

Het lonkend perspectief: werken zonder groepsplannen en administratieve last, terwijl alle leerlingen en hun ontwikkeling in beeld blijven. De administratieve kant van groepsplannen is op de voorgrond geraakt. Een statisch groepsplan geef lang niet altijd de actuele werkelijkheid weer van een klas die constant in verandering en ontwikkeling is. De focus dient daarom opnieuw te worden gelegd op wat belangrijk is in een school: doelgericht onderwijs kunnen bieden aan alle leerlingen.

 

Begrippen als dyslexie, dyscalculie, ADHD en autisme zijn aan de orde van de dag in onze scholen. Onderzoek laat zien dat steeds meer kinderen een label krijgen. In sommige scholen zien we zelfs tot wel 30% van de leerlingen met het label dyslectisch. Als we dit willen veranderen, vraagt dit van scholen dat zij zich buigen over de nut en noodzaak van indicaties op basis van goede kennis.

Het gedrag van leerlingen op school is onlosmakelijk verbonden met de prestaties, veiligheid, welzijn en alle andere aspecten van leren. Het gedrag is de sleutel tot alle andere doelen en daarom cruciaal. De juiste balans tussen straffen en belonen is daarnaast belangrijk. Goed gedrag ontstaat echter niet vanzelf en moet worden aangeleerd.

Er is veel overeenstemming over het feit dat leraren het meest effectief leren door het nauwkeurig onderzoeken van het nauwkeurig onderzoeken en analyseren van hun eigen onderwijspraktijk. In het Japanse onderwijssysteem wordt Lesson Study al decennia succesvol toegepast ten behoeve van de professionele ontwikkeling van leraren. De methodiek bevat niet alleen een bestuderend element maar ook een ontwerp- en evaluatiefase. Lesson Study brengt groepen leraren samen om lessen te bespreken die zij van tevoren in detail hebben voorbereid en vervolgens hebben geobserveerd in de onderwijspraktijk.

Hoewel scholen over veel data beschikken, worden beslissingen om het onderwijs te verbeteren toch nog vaak gemaakt op basis van aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens. Het is daarom noodzaak dat complexe vraagstukken in scholen grondig kunnen worden onderzocht door docenten. Dit zodat oplossingen gevonden kunnen worden die werkelijk duurzaam zijn. De Datateam® Methode biedt een zeer geschikte werkwijze om tot dit soort duurzame oplossingen te komen.

Enigma is de schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het kan een leidraad zijn voor leraren en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, het overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft een team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan. Het helpt daarnaast bij het beantwoorden van vragen als: Welke doelen streven we na als team? Welke waarde voegt dit toe aan onze school? Hoe gaan we de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig mogelijk en functioneel vastleggen? Wie is waar verantwoordelijk voor?

De kwaliteit van docenten bepaalt voor een groot deel hoe goed leerlingen presteren. Niemand wordt echter als een geweldige leraar geboren. Goede docenten verbeteren zich continu en profiteren van de begeleiding van deskundige collega’s en professionalisering. Maar wat maakt een docent nou echt effectief in het lesgeven? Welke kennis, vaardigheden en attitudes hebben zij daarvoor nodig? En hoe zorg je dat zowel docenten als scholen weten hoe zij ervoor staan?

De ProfScan bestaat uit een startscan en 360-graden feedback functie. Op basis van de startscan ontvangen docenten een individuele rapportage en ontvangt de school een gedetailleerde rapportage over de professionaliteit van het team.