Teamtrainingen

Academica heeft een brede selectie aan teamtrainingen ontwikkeld voor scholen en docenten.
Elke training heeft als doelstelling docenten de kennis en vaardigheden aan te rijken om als professional in een team een optimale bijdrage te leveren, waardoor het onderwijs binnen de instelling tot maximale resultaten komt. De teamtrainingen maken tevens onderdeel uit van de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en richten zich op zowel kennisontwikkeling van de individuele docent als de brede organisatieontwikkeling. Heeft u interesse in een speciaal samengesteld pakket voor uw team en school? Neem contact met ons op!

Het succes van intensieve veranderprocessen is sterk afhankelijk van (gedeeld) leiderschap. Docenten hebben een grote impact op de leerresultaten van de leerlingen die zij lesgeven en op de uiteindelijke resultaten van hun school. Het onderzoek van Zenger|Folkman ontdekte 6 ‘hefbomen’ of kritische succesfactoren die effectieve docenten / professionals benutten om effectiever samen te werken met hun collega’s (in leerteams) en om hun organisatie te verbeteren. Persoonlijk Leiderschap is een training speciaal ontwikkeld voor docenten / professionals die hun effectiviteit willen vergroten. Deze training voegt een specifiek persoonlijke dimensie toe aan de ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap en is van essentieel belang om de juiste groepsdynamiek voor succesvolle verandering met elkaar te ontwikkelen.

Tijdens de Persoonlijk Leiderschap trainingen krijgen de deelnemers inzicht in:

  • Hun passies en sterktes om deze effectief te verbinden aan de behoeften van het team/ de organisatie;
  • De 6 kritische succesfactoren die de effectiviteit van professionals in hun werkomgeving vergroten.

Zenger|Folkman is al meerdere malen uitgeroepen tot het beste leiderschapsprogramma van de wereld door o.a. Harvard Business Review.

Tijdens deze leergang voor docenten van 4 middagbijeenkomsten wordt u meegenomen door de actuele ontwikkelingen op het gebied van begrijpend leesonderwijs en Close Reading. U leert hoe u uw begrijpend leesonderwijs kunt organiseren zonder methode met effectieve strategieën en het selecteren van goede, complexe teksten.

Hoe zorg je nou voor kwalitatief goede teksten voor jouw leerlingen? Hoe bouw je een goede instructie op rondom een complexe tekst? En hoe zorg je voor en borg je een doorgaande lijn binnen jouw school? Kortom: hoe realiseer je effectief begrijpend leesonderwijs op zowel klassenniveau als schoolniveau?

Als docent werk je in een leerteam gezamenlijk aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen in een school. In een leerteam is er echter ook sturing en leiderschap nodig. Iemand die het overzicht houdt, verbinding legt tussen het leerteam en het MT, feedback kan geven, feedback kan vragen en ondersteuning biedt aan de mensen die het nodig hebben. Ben jij degene die jouw leerteam tot bloei kan laten komen?

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op leren is een van de belangrijkste dingen die een schoolteam kan doen. Binnen het team moet er namelijk eerst een gemeenschappelijke kennisbasis aanwezig zijn over leren om gezamelijk goede beslissingen te kunnen nemen over hoe het leren moet worden georganiseerd. Tijdens deze training nemen wij u en uw team mee langs een “tour ‘d horizon” omtrent de ontwikkelingen in de cognitieve leerpsychologie. Een aantal van de bekendste onderwijsmythes worden onder de loep genomen en praktische toepassingen van de kennis worden gegeven voor in de klas. Vanuit deze gemeenschappelijke kennisbasis kan op de juiste manier een gemeenschappelijke visie geformuleerd worden door de school.

Als de docenten een gedeelde visie op leren hebben, kan er bepaald worden hoe het leren georganiseerd moet worden.  Op school is de leraar namelijk de meest bepalende factor in de leerprestaties van leerlingen (Marzano, 2007). Effectieve leraren hebben een sterk ontwikkeld didactisch repertoire en investeren m.n. in de acquisitie, frequente herhaling en verbinding van kennis door veel directe instructie, feedback en begeleiding te bieden (Muijs & Reynolds, 2010). De specifieke instructietechnieken die zij toepassen zijn daarbij van grote invloed op de mate van effectiviteit (Rosenshine, 2012).

Maar welke keuzes dienen er te worden gemaakt binnen de school? En wat zijn de concequenties voor de organisatie van de lessen en instructies die daarbij dienen te worden gegeven? Voor sommige instructietechnieken of didactische strategieën is er namelijk geen wetenschappelijk bewijs of is er zelfs bewijs dat ze niet werken (Willingham, 2009).

In deze training bespreken we de meest effectieve instructietechnieken die uit onderzoek het grootste effect hebben op leren van leerlingen. Door middel van interactieve sessies krijgen docenten de kans om de principes te oefenen en krijgen ze opdrachten mee om, in samenwerking met collega’s, de principes toe te passen.

Volgens recent internationaal vergelijkend onderzoek naar burgerschapsonderwijs staat Nederland er niet goed voor. Als voorbeeld wordt genoemd dat leerlingen te weinig weten over onze rechtsstaat en dat ook de leraren hierover te weinig kennis hebben. Hoe kunnen we dit aanpakken en het burgerschapsonderwijs in de school versterken?

Tijdens deze training worden verschillende inzichten en ontwikkeling rondom burgerschapsvorming uitgelegd. Op basis van deze inzichten, gaat het team aan de slag met het bouwen aan een schoolbrede aanpak, waarbij allerlei accenten kunnen worden gelegd op basis van de wensen en affiniteit van decenten. Burgerschapsonderwijs is namelijk bij uitstek geschikt om in projecten aan bod te laten komen. Veel burgerschapsdoelen gaan namelijk ook over houdingen ten opzichte van anderen. Tijdens een project kunnen deze houdingen op een veilige manier worden geoefend.

Vrijwel elke activiteit die een docent onderneemt om een leerling iets te leren, heeft in mindere of meerdere mate impact op de leerlingen. Om dit effect te kunnen meten, zijn er verschillende typen van toetsing beschikbaar. Echter, niet elk soort toets heeft directe meerwaarde voor het leren van de leerling. Wat is de juiste balans?

In deze training wordt u meegenomen door de recent ontwikkeling omtrent formatief en sumatief toetsen, en hoe je als docent hier de balans tussen kan vinden. Daarnaast krijgt u een verdiepende training over de werkwijze van formatief toetsen in de klas. Bij formatief toetsen is het van belang dat u als docent goed scherp krijgt wat voor leereffecten er met leerlingen bereikt dienen te worden en hoe deze vervolgens ook ‘zichtbaar’ gemaakt kunnen worden (voor zowel de docent als leerling). Hiervoor zijn er verschilende praktische tools en werkwijzen beschikbaar die direct toepasbaar zijn in de klas.

Er wordt afgesloten met een concreet actieplan om het leren van leerlingen beter inzichtelijk te maken voor de leraar én de leerling!

In veel geplande onderwijsverbeteringen zit de wens besloten om ook de schoolcultuur te veranderen. Veranderen betekent eerst goed te gaan begrijpen wat een specifieke verandering vraagt van de professionele schoolcultuur. Duidelijk krijgen welke normen en waarden en (diepere) drijfveren aan de schoolcultuur ten grondslag liggen. Tijdens de training wordt in gestructureerd dialoog onderzocht welke elementen van de huidige schoolcultuur de schoolontwikkeling kunnen bevorderen of juist in de weg staan

De Professionele Leergemeenschap handelt altijd volgens dezelfde uitgangspunten maar kan verschillende methodieken hanteren om de leerresultaten van leerlingen te verbeteren. Er is veel overeenstemming over het feit dat leraren het meest effectief leren door middel van het nauwkeurig onderzoeken en analyseren van hun eigen onderwijspraktijk. In het Japanse onderwijssysteem wordt Lesson Study al decennia succesvol toegepast ten behoeve van de professionele ontwikkeling van leraren. De methodiek bevat niet alleen een bestuderend element maar ook een ontwerp- en evaluatiefase. Lesson study brengt groepen leraren samen om lessen te bespreken die zij van tevoren in detail hebben voorbereid en vervolgens hebben geobserveerd in de onderwijspraktijk.

In deze meerdaagse teamtraining gaat het team aan de slag met de werkwijze van Lesson Study, het ontwerpen van lessen, het opzetten van een Lesson Study in de eigen klas en het evalueren van de resultaten voor hun eigen praktijk en professionele ontwikkeling.

De professionalisering van docenten staat stevig in de schijnwerpers. Toch blijkt het niet eenvoudig om te specificeren wat nu de meest relevante elementen van de professionaliteit van de docent zijn, als individu en als teamlid. Er zijn ook weinig geavanceerde methodieken beschikbaar om het professionaliteitsniveau zo in beeld te brengen dat het voor docent en organisatie een stimulans wordt om er intensief en duurzaam mee aan de slag te gaan. Om deze impasse te doorbreken heeft Academica Business College een web based analyse- en ontwikkelinstrument ontwikkeld. Deze methodiek brengt aan het licht hoe het staat met de professionalisering van de docenten binnen uw instelling – en op een hoog detailniveau.

Als leraren de doelen en bijbehorende succescriteria niet helder voor zich hebben, gaat dat ten koste van de kwaliteit van hun instructie en feedback (Wiggins & McTighe, 2005). Daarnaast wordt de ontwikkeling van evolutionair secundaire kennis op één hoop gegooid met evolutionair primaire kennis en daardoor vaak gecombineerd met de verkeerde didactische aanpak. Zo laten veel scholen hun leerlingen steeds meer ‘zelfontdekkend’ of ‘spelend’ leren. Uit onderzoek blijkt dat zelfontdekkend leren zeer ineffectief is (Willingham, 2009). Met name de resultaten van leerlingen met een kwetsbare sociaaleconomische achtergrond lijken het meest te lijden onder meer ongestructureerde leersituaties (Hirsch, 2016).

In deze training krijgt u de handvatten en inzichten om effectiever onderwijs en projecten te kunnen ontwerpen voor uw eigen klas.

Bij het ontwikkelen van een gedegen visie op leren formuleren we opvattingen over leren en vertalen we deze naar het eigen professionele gedrag en het curriculum. Hierbij wordt er gekeken naar maatschappelijke ontwikkelingen, brede onderwijsdoelen maar zeker ook de meest recente kennis over leren. Vanuit de samenleving, media en wetenschap wordt er op allerlei manieren druk uitgeoefend op het onderwijsbestel. Leraren moeten hier ook wat van vinden. In deze training staat het kritische groepsgesprek over onderwijsontwikkelingen centraal en wordt er op basis van een gezamenlijke reflectie een ontwikkelagenda opgesteld.

Een andere methode die uitstekend past binnen de uitgangspunten van de PLG is de Datateam® methode. Hoewel scholen over veel data beschikken, worden beslissingen om het onderwijs te verbeteren toch vaak nog gebaseerd op aannames, anekdotes en onderbuikgevoelens. Maar uit onderzoek blijkt dat het werken met data en datateams leidt tot beter onderwijs en betere leerresultaten. De Datateam® methode is ontwikkeld en onderzocht aan de Universiteit Twente om vraagstukken op te lossen door middel van data. Datateams werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van prestaties van leerlingen, maar kunnen zich ook richten op meer complexe problemen of vraagstukken. De leden van de datateams werken aan zowel de eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering.

Welke thema’s doen ertoe voor uw team? Hoe kan uw school belangrijke thema’s aanvliegen of problemen op een effectieve manier oplossen? Wordt er op uw school eigenlijk wel goede instructie gegeven aan leerlingen? Zijn er eerlijke kansen voor alle leerlingen? Hoe krijgen leerkrachten grip op de nieuwste technologieën?

De Datateam® methode wordt sinds 2009 succesvol toegepast in het voortgezet onderwijs, en sinds 2014 ook in het primair onderwijs. Het wordt al gebruikt in Nederland, Zweden, Engeland en Verenigde Staten.

Het Programma

Tijdens de bijeenkomsten wordt, aan de hand van een speciaal ontwikkelde handleiding en methodiek, het team meegenomen door de bovenstaande cyclus (8 stappenplan). Deelnemers werken in professionele leergemeenschappen (PLG) van 6 tot 8 docenten een probleem uit en onderzoeken die aan de hand van data om tot acties te komen die het probleem daadwerkelijk oplossen.

Onze speciaal getrainde data coaches begeleiden het team nauwkeurig, instrueren hen iedere bijeenkomst en voorzien de PLG’s van feedback om ze verder te helpen. Aan het einde van het traject worden resultaten van elke PLG geëvalueerd en gekeken naar de verdere inbedding van de methodiek in de organisatie.

Academica Business College is een officiële Datateam® Partner en licentienemer.