Schoolontwikkeling

Een excellente school is meer dan een predicaat van de overheid. Het is een school waar alle kinderen leren en geen leerling achterblijft. Waar excellent schoolleiderschap samengaat met een kwaliteitsaanpak die vakmanschap bij alle docenten tot bloei kan laten komen. Academica heeft voor alle type scholen en stichtingen programma’s ontwikkeld waarbij het leren van zowel bestuurders, leiders, docenten als leerlingen centraal staat. De doelstelling van elk programma is om alle professionals binnen de onderwijsorganisatie te professionaliseren op meerdere aspecten, zoals het schoolconcept, de kwaliteitsaanpak, de professionele leergemeenschap, effectief leiderschap, didactiek, leerpsychologie en meer.

Elke leergang kent haar eigen focus op specifieke kennis en inzichten die binnen de rol en functie vallen van professionals en helpt u om een antwoord te formuleren op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie of context. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau. Neem contact op voor een programma op maat die past bij de situatie en context van uw school en team.

Onderzoek naar de best presterende scholen wereldwijd laat een aantal overeenkomstige kenmerken zien. Aangevuld met wetenschappelijk onderzoek vanuit o.a. de cognitieve psychologie, sociologie en pedagogiek, weten we wat ervoor nodig is om een goed presterende school te worden; een school waar álle leerlingen leren.

Het High Performing Schools (HPS) traject is een begeleidt, stevig wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject voor het management- en change team van de school voor minimaal 2 schooljaren. Tijdens het HPS programma ontwikkelt u zichzelf en uw school tot een High Performing School; een school waar goed en waardevol onderwijs wordt gegeven aan alle leerlingen. De focus ligt tijdens het programma op het ontwikkelen van breed en hoog leerrendement, uitstekende docenten en excellente schoolleiders binnen een professionele schoolcultuur en leergemeenschap.

AtSchool is een schoolconcept dat is gebaseerd op de meest actuele en gedegen inzichten uit de onderwijs- en organisatiewetenschappen. Dit is gecombineerd met decennia aan ervaring, kennis en inzichten over wat werkt en niet werkt op scholen over de hele wereld. Het biedt een unieke visie en leidraad voor transformatie naar een High Performing School en geeft vele handvatten en inzichten voor een nieuwe organisatie, beter onderwijs en effectiever leiderschap. Het concept gaat uit van de kracht van goed, kennisgericht onderwijs, sterke docenten en een gegarandeerd kenniscurriculum.

 

Michaela concept schools is een programma met als doel de school te transformeren langs de lijnen van het schoolconcept “The Michaela Way”. Het programma is speciaal ontwikkeld voor scholen waarbinnen (moeilijk) gedrag van leerlingen dagelijks de boventoon voert en daardoor een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van onderwijs en leerlingresultaten. Een Michaela school biedt deze leerlingen de kennis, vaardigheden en attitude om succesvol te worden in welke richting zij ook op willen. Of dit nu richting de Universiteit is, richting praktijkonderwijs, of een andere richting betreft.

Het implementatietraject van het Michaela onderwijsconcept bestaat uit een tweejarig programma. Per school komt er een zogenaamd ‘change-team’, met daarin een schoolleider, teamleider(s), de IB’er(s) en/of ambitieuze docenten.

Gedurende het programma wordt de Michaela school in London tweemaal bezocht en worden cursisten getraind door o.a. Katharine Birbalsingh (schoolleider van deze school), teamleiders en docenten van de school. Het doel van het programma is dat deelnemende scholen in snel tempo tot een eigen implementatie- en ontwikkelplan komen om hun eigen school(team) te transformeren.

Veel scholen hebben de ambitie om zich te ontwikkelen tot een nieuwe eigentijdse voorziening: een integraal kindcentrum. Voor schoolleiders die deze ambitie hebben met hun school, heeft Academica een nieuwe leergang ontwikkeld. Ten eerste krijgen deelnemers hierin de kennis en inzichten zodat zij het ontwerp van het integraal kindcentrum (IKC) voor hun eigen school kunnen maken. Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteed aan de veranderkundige kant en het leiderschap dat nodig is bij het implementeren van het ontwerp in de eigen school.

 

Het succes van intensieve veranderprocessen is sterk afhankelijk van (gedeeld) leiderschap. Docenten hebben daarbij de grootste impact op de leerresultaten van de leerlingen en op de uiteindelijke resultaten van hun school. Het tonen van effectief leiderschap is een essentiële attitude. Een professional die doelgericht leidinggeeft aan zijn eigen ontwikkeling is effectiever en meer betrokken.

In het programma Persoonlijk Leiderschap en Teamdynamiek gaan professionals samen gericht opzoek naar hun kracht om deze in te zetten voor het team en de organisatie en hiermee het verschil te kunnen maken. Tijdens de bijeenkomsten helpen wij de deelnemers hun kritische succesfactor (hefboom) te identificeren en gericht in te zetten aan de hand van de analyse die gemaakt wordt op drie elementen:

  1. Waar zit mijn kracht?
  2. Wat geeft mij energie?
  3. Wat is de behoefte van mijn team?

Waar sta ik in mijn ontwikkeling? En is mijn focus wel zichtbaar en draagt het bij aan mijn voorgenomen ontwikkeldoel? Als vervolgstap op effectief leiderschap en teamdynamiek, willen we onze ontwikkeling monitoren en verder verbeteren. Tijdens de check-in bijeenkomst worden deelnemers meegenomen door hun Check-In rapportage en krijgen zij een handleiding en ondersteuning om een nieuw persoonlijk ontwikkelplan te ontwerpen en te presenteren aan elkaar.

We weten dat feedback belangrijk is, maar we doen het nog steeds onvoldoende en lang niet altijd met het gewenste effect!

Onderzoek en ervaring toont aan dat de beste professionals hun kracht benutten en uitbouwen tot een sterkte welke voor de organisatie het meeste effect heeft. Het is de uitdaging om in de ontwikkeling elke professional te ondersteunen bij het vinden van die competenties waar zij passie voor hebben en waar het team behoefte aan heeft.

Als het gaat om de werkelijke verbetering van de onderwijspraktijk, is de leerkracht aan zet. Het is de morele plicht van onderwijsprofessionals om het altijd beter te willen doen. Goed onderwijs verzorgen is echter niet gemakkelijk en dat kunnen leerkrachten niet alleen. Een professionele en lerende organisatie is nodig om leerkrachten gezamenlijk de regie te laten voeren over het primaire proces, namelijk goed onderwijs verzorgen.

De school als Professionele Leergemeenschap (PLG) is een programma voor scholen die zich willen ontwikkelen tot een goed functionerende PLG. Dit is een school waarin teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

Scholen worden steeds vaker uitgedaagd op het domein van gedrag; leerlingen vertonen grensoverschrijdend gedrag en dit heeft direct invloed op de onderwijskwaliteit en de leerresultaten van leerlingen. Het is, meer dan ooit, belangrijk een visie op leren en tegelijkertijd een visie op gedrag te ontwikkelen voor iedere school.

Dit programma richt zich specifiek op het vormgeven van de gezamenlijke visie op leren & gedrag en de volledige uitvoering en implementatie hiervan. Schoolleiding en teamleden worden in dit programma getraind in het gezamenlijk vormgeven van visie op leren & gedrag. Wanneer deze is vastgesteld, wordt de aandacht gericht op het handhaven van de gemaakte afspraken en daarmee de schoolbrede routines te verankeren in de schoolcultuur. Ieder teamlid is verantwoordelijk en dit vraagt van eenieder zowel eigenaarschap als gedeeld leiderschap.

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op leren is van groot belang voor een onderwijsorganisatie. Binnen het team moet er namelijk eerst een gemeenschappelijke kennisbasis aanwezig zijn over leren voor er goede keuzes gemaakt kunnen worden over hoe het onderwijs georganiseerd moet worden.

Dit programma kent een sterk theoretisch verdiepend karakter. Door middel van een afwisseling tussen presentaties en verwerkingsactiviteiten maakt het team een praktische aanzet tot een nieuwe visie voor de school.