Leiderschapsontwikkeling

Programma’s voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders

Academica heeft leiderschapsprogramma’s ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders en teamleiders. Elk programma sluit aan bij zowel actuele thema’s die spelen in het onderwijsveld als recent onderzoek en literatuur. Alle programma’s hebben als doelstelling u te professionaliseren en tevens te kunnen certificeren. Academica biedt elke deelnemer de mogelijkheid om meerdere programma’s tegelijkertijd af te ronden en doorstroommogelijkheden naar de MBA 21st century learning. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau. Neem contact op voor een programma op maat die past bij de situatie en context van uw school en team.

In dit programma leren de deelnemers zichzelf beter kennen door gerichte feedback te vragen aan professionals om hen heen. Door de bril van de ander krijgen we inzicht in onze effectiviteit. Waar zit mijn kracht, hoe kan ik meer impact creëren, hoe neem ik mijn medewerkers in hun ontwikkeling mee om de doelen te bereiken? Hoe kan ik als leider mijn leiderschap effectiever maken? Vragen waar we antwoord op gaan geven en waar de deelnemers zelf acties op gaan formuleren en om in de eigen praktijk toe te passen.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Wie zijn onze toekomstige leiders? Hebben we zicht op de ambities van onze medewerkers? Leiderschap ontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie en het ontwikkelen van een professionele cultuur is de uitdaging van onze schoolorganisatie. We verwachten van elke professional autonomie en zelf organiserend vermogen. Het is essentieel dat we begrijpen dat elke professional effectiever is als hij/zij zijn leiderschapsvaardigheden ontwikkeld. Daarnaast zijn organisaties die continue werken aan het ontwikkelen van hun toekomstige leiders, succesvoller.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

 

Omdat het moeilijk is om onszelf met volledige nauwkeurigheid te beoordelen, is de feedback van anderen de motor voor continue ontwikkeling.

De Pulse-Check is een mini 360/270-graden feedback, waarbij u zelf bepaalt over welke gedragingen u vanuit uw eerder gekozen ontwikkeldoelstelling, tussentijds de stand van zaken wilt meten. De Pulse-Check doet u als opvolging van een eerder uitgezette 360/270 feedback.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

 

In deze tweedaagse krijgt u een nieuwe 360-graden feedback meting op de 19 differentiërende competenties die zeer effectieve leiders onderscheiden van andere leiders. Omdat het moeilijk is om onszelf met volledige nauwkeurigheid te beoordelen, biedt de feedback een spiegel om onszelf te zien zoals anderen ons zien.

Dit programma is inclusief Zenger | Folkman ontwikkelprogramma

 

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Een programma voor schoolleiders die hun school willen ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap waarin teams structureel leren werken aan hun professionaliteit en de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

 

Deze leergang is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een heldere gedeelde visie op goed onderwijs. De doelen van het onderwijs en de manier waarop deze kunnen worden behaald moeten duidelijk zijn, en de onderwijsorganisatie zal kritisch moeten kunnen reflecteren op de eigen professionaliteit en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk om in relatie te staan tot de (trends in de) samenleving. Onderwijsonderzoek kan ons gelukkig veel vertellen over wat en hoe kinderen leren!

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Strategieontwikkeling is de meest fundamentele managementactiviteit van een organisatie. Hoe beter de strategie, des te groter de kans op succes. Een goede strategie is echter onmogelijk vast te stellen zonder een heldere visie en doelen. Het programma regie en strategie richt zich daarom op alle kanten van strategieontwikkeling en helpt daarmee schoolleiders regie te nemen over de ontwikkeling van hun eigen school.

Scholen en docenten staan voor een grote opgave: hoe bieden wij al onze leerlingen rechtvaardige kansen? En hoe zorgen wij ervoor dat al onze leerlingen slimmer worden?  In het  programma kansen voor gelijkheid bieden wij de inzichten en middelen om hier met uw hele school op in te zetten.  

In het programma kansen voor gelijkheid richten wij ons op verschillende vormen van diversiteit en de nieuwste inzichten over verschillen tussen scholen, klassen en leerlingen. Daarnaast gaan we in op het handelingsbekwamer maken van docenten in het kader van de segregatieproblematiek. Daarvoor gebruiken we onderzoek over leren van leerlingen en richten we ons op het alternatief voor differentiëren: De high expectation teacher-aanpak.

Met dit programma kunt zich in het schoolleidersregister herregistreren op het thema “Omgaan met verschillen”.

 

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Krijg zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsprocessen en secundaire (ondersteunende) processen in uw school. Op een systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement duurzaam te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk door middel van de Enigma Kwaliteitsaanpak. Deze leergang is ontworpen voor schoolleiders die kwaliteitsverbetering in hun school willen verankeren en de lerende houding en vakmanschap van alle medewerkers willen bevorderen.

Dit programma is inclusief schoolbezoek aan de Alan Turingschool in Amsterdam

In relatie staan tot de omgeving is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde ten gunste van het leerproces van leerlingen. Hier wordt mee bedoeld dat scholen een wederkerige samenwerking zoeken met de ouders, de stichting en het bestuur, maar ook met het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, de buurt, de gemeente, de wijkteams, jeugdzorg enz. Van verticale governance naar horizontale governance.

 

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. Ten eerste de steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede is door een veelheid van gebeurtenissen de bestuurder (en intern toezichthouder) in een veranderd daglicht komen te staan. Het vertrouwen vanuit de samenleving in u als bestuurder én in uw schoolorganisatie heeft een deuk opgelopen. Moderne governance vraagt om steeds meer transparantie en integriteit om het vertrouwen weer te herstellen.

 

Hill, Mellon, Laker en Goddard (2017) onderzochten welk type schoolleider de meeste impact had op de lange termijn. Van alle soorten schoolleiders bleek de zogenaamde “architect” het meest effectief te zijn. Dit zijn schoolleiders die zich richten op het ontwikkelen van de schoolorganisatie richten op de lange termijn. Deze leiders weten impact te realiseren in hun school die, zelfs als de schoolleider de school verlaat, lang blijft voortduren.

 

Het ontwikkeltraject richting directeuren-leerkringen (DLK’s) is erop gericht de interne governance van een stichting bestuurlijk en operationeel anders te organiseren. Schoolleiders van verschillende scholen binnen een stichting vormen samen een DLK. Hiermee zorgen we ervoor dat legitimatie- en verankeringsactiviteiten worden geoperationaliseerd. Directeuren in een DLK krijgen de verantwoordelijkheid om onderbouwde keuzes te maken voor schoolontwikkelingen. Daarnaast krijgen zij de ruimte om voorstellen te doen over hoe het onderwijs stichtingsbreed kan worden verbeterd.

Onderwijsstichtingen krijgen steeds meer te maken met een andere wijze waarop professionals in de scholen leren, werken en informatie uitwisselen. Zo vindt in stichtingen met professionele leergemeenschappen ontwikkeling plaats doordat alle actoren continu worden meegenomen en ontwikkeld. Dit vraagt dat wij op een andere manier gaan nadenken over de rol en wijze waarop de governance van de stichting kan bijdragen aan duurzame ontwikkelingen, nu en in de toekomst.

De regionale positie van schoolbesturen in relatie tot het samenwerkingsverband is aan het veranderen. Nieuw regeringsbeleid vraagt daarnaast om een geactualiseerde governance. In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband geen ‘eigen’ onderwijsbestuurders meer heeft, opdat een onafhankelijke koers uitgezet kan worden. Naast nieuw regeringsbeleid is voor samenwerkingsverbanden de toegenomen administratieve lastendruk een blijvend punt van zorg.