Leergangen

Een excellente school is meer dan een predicaat van de overheid. Het is een school waar alle kinderen leren en geen leerling achterblijft. Waar excellent schoolleiderschap samengaat met een kwaliteitsaanpak die vakmanschap bij alle docenten tot bloei kan laten komen. Academica heeft voor alle type scholen en stichtingen programma’s ontwikkeld waarbij het leren van zowel bestuurders, leiders, docenten als leerlingen centraal staat. De doelstelling van elk programma is om alle professionals binnen de onderwijsorganisatie te professionaliseren op meerdere aspecten, zoals het schoolconcept, de kwaliteitsaanpak, de professionele leergemeenschap, effectief leiderschap, didactiek, leerpsychologie en meer.

Elke leergang kent haar eigen focus op specifieke kennis en inzichten die binnen de rol en functie vallen van professionals en helpt u om een antwoord te formuleren op actuele dilemma’s die spelen in uw organisatie of context. Al onze leergangen zijn van Post-HBO niveau. Neem contact op voor een programma op maat die past bij de situatie en context van uw school en team.

Het High Performing Schools (HPS) traject is een begeleidt, stevig wetenschappelijk onderbouwd professionaliseringstraject voor het management- en change team van de school voor minimaal 2 schooljaren. Tijdens het HPS programma ontwikkelt u zichzelf en uw school tot een High Performing School; een school waar goed en waardevol onderwijs wordt gegeven aan alle leerlingen. De focus ligt tijdens het programma op het ontwikkelen van breed en hoog leerrendement, uitstekende docenten en excellente schoolleiders binnen een professionele schoolcultuur en leergemeenschap.

Het High Performing Schools programma is ontwikkeld op basis van onderzoek van Robert J. Marzano, Michael Fullan, Richard Dufour, Andy Hargreaves, John Hattie, Anthony Muhammad, Monique Volman, Ben Jensen, Daniel Pink en John West-Burnham.

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Het Michaela schoolconcept programma is specifiek ontwikkeld voor scholen die werken met sociaalemotionele kwetsbare groepen. Op een Michaela school wordt een strak, transparant en duidelijk gedragsbeleid gehanteerd met herkenbare structureren en routines. Daarnaast gebruiken docenten op een Michaela school de laatste inzichten op het gebied van leren om te bepalen wat zij wel en niet doen tijdens hun lessen.

Het implementatietraject van het Michaela concept bestaat uit een tweejarig programma voor een change team van ongeveer drie schoolleiders, teamleiders en/of ambitieuze docenten. Tijdens het programma vinden er zowel bijeenkomsten in Amsterdam plaats, als twee tweedaagses in London.

De bijeenkomsten in Nederland zullen het karakter hebben van masterclasses waarin de focus ligt op het ontwikkelen van kennis over leren, leren organiseren, het ontwikkelen van uitstekende docenten en excellent (gedeeld) leiderschap binnen de eigen school. Ook wordt tijdens elke bijeenkomst de focus gelegd op de implementatie van het Michaela concept en ontvangen de change teams feedback van verschillende experts op hun implementatieplan.

De sessies in Londen zullen in en rondom de officiële Michaela community school plaatsvinden. Er worden masterclasses georganiseerd samen met de directrice, hoofden van de departementen en docenten en er zullen veel mogelijkheden zijn om in te school te observeren en opdrachten uit te voeren.

Onderwijskwaliteit houdt verband met het maken van keuzes. Keuzes die een directe en indirecte invloed hebben op hoe we onze scholen organiseren, docenten onderwijzen en leerlingen leren. AtSchool heeft deze keuzes gemaakt met behulp van een zeer uitgebreide en solide wetenschappelijke kennisbasis, gecombineerd met de bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden van effectieve scholen. De kwaliteit van AtSchool krijgt vorm in de schoolorganisatie, effectief onderwijs, effectief leren en een bewezen ondersteunende digitale infrastructuur.

Maar wat AtSchool nog krachtiger maakt, is het curriculumontwerp waarmee leerlingen echt een leven lang leren en hen helpt succesvol te participeren in de maatschappij. Om dit te bereiken, moeten leerlingen niet alleen de juiste kwalificaties verwerven, maar ook effectief leiderschap ontwikkelen en aan de samenleving kunnen deelnemen als een wereldburger.

Om succes voor elke leerling te garanderen, inspireert AtSchool leraren (experts) om hoge verwachtingen te stellen aan zowel leerling als zichzelf en leerstrategieën te gebruiken die keer op keer bewezen zijn.

AtSchool is een schoolconcept waar alle leerlingen alle kerncurriculumdoelen behalen en zich volledig richten op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om succesvol in het leven te worden.

Enigma is de schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het kan een leidraad zijn voor leraren en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft een team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan. Het helpt daarnaast bij het beantwoorden van vragen als: Welke doelen streven we na als team? Welke waarde voegt dit toe aan onze school? Hoe gaan we de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig mogelijk en functioneel vastleggen? Wie is waar verantwoordelijk voor?

Het PLG-teamtraject is een gestructureerd professionaliserings-traject voor het gehele schoolteam. In het traject wordt het hele team ondersteund en begeleid om zich te ontwikkelen tot een goed functionerende Professionele Leergemeenschap (PLG). Een PLG is een school waarin teams met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel (≠ incidenteel) leren werken aan hun professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma.

Het PLG-Teamtraject gaat uit van een onderwijskundige en een organisatiekundige lijn die zich parallel aan elkaar voltrekken. Het programma kent zowel verplichte onderdelen als onderdelen die onderling over met het team en schoolleiding kunnen worden bepaald.

Een nieuw ontworpen programma dat opgebouwd is uit 3 herregistratiethema’s, aangevuld met specifieke kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling naar een Kindcentrum: Persoonlijk Leiderschap, de basis Leidinggeven aan Verandering, van basisschool naar kindcentrum Toekomstgericht Onderwijs.

Een diepgaand en verdiepend traject dat u de kennis en vaardigheden biedt voor de ontwikkeling naar een kindcentrum.

Het Teacher Leader programma  heeft als doel de didactische kennis en vaardigheden van de deelnemende leraren te verdiepen, verbreden en te versterken. De secundaire doelstelling is om deze kennis en vaardigheden in de eigen organisatie te dissemineren. In een leerteam nemen docenten deel aan inspirerende en activerende sessies waarin zijn aan de slag gaan met theorie, praktijkcasussen, discussies en actuele onderwijskundige onderwerpen. Deelnemers worden zoveel mogelijk geëquipeerd en ondersteund om naast hun persoonlijke ontwikkeling ook hun eigen schoolteam (en daarmee het curriculum) in ontwikkeling te brengen.

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. De steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede vraagt de samenleving om steeds meer transparantie en integriteit in de governance van de organisatie.

De rol van de intern begeleider is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren. Gaat u de uitdaging aan?