In relatie staan tot de omgeving is gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde ten gunste van het leerproces van leerlingen door scholen. Hier wordt mee bedoeld dat scholen een wisselwerking zoeken met de ouders, het bestuur en met de buurt, de gemeente, de wijkteams, de sportvereniging, de politie, jeugdzorg enz. Of een samenwerking zoeken en een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het bestrijden van maatschappelijke kwesties als veiligheid en gezondheid, voortijdig schoolverlaten, psychosociale problematiek. Een heldere identiteit van de school is hierbij van belang, evenals een nauwe samenwerking met voorschoolse opvang en het VO. Echter worstelen scholen met de meervoudigheid van (beleids)doelen, met het professionaliseren van hun eigen vaardigheden en met het tonen van lef om in een dergelijke context zelf professionele ruimte te creëren waarbinnen zij maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren.

Uit onderzoek is gebleken dat veel scholen denken hun maatschappelijke strategievorming en verantwoording op orde te hebben en dat hun belanghebbenden een actieve rol spelen in de keuzes die zij maken in het ontwikkelen van een passend aanbod voor leerlingen. In de realiteit is dit niet het geval. Belanghebbenden geven aan niet of nauwelijks te worden betrokken bij de totstandkoming van de maatschappelijke opdracht van de school en in geringe mate met de scholen samen te werken om lokale maatschappelijke samenwerking in gang te zetten. De school en de schoolleiding hebben hier een fundamentele leidende rol in.

Inhoud

Het doel van In relatie staan tot de omgeving is: het verkrijgen van inzicht in de betekenis van het creëren van meerwaarde en het ontwikkelingsproces hiervan, het kunnen initiëren voor de eigen school:

  • Het verkrijgen van inzicht op hoofdlijnen in de ontwikkeling van de wet- en regelgeving op het gebied van het onderwijs en het verkrijgen van actueel inzicht in de stand van zaken m.b.t. onderwijs wet- en regelgeving en de ontwikkelingen op het gebied van governance.
  • Het creëren van een goed werkende overlegstructuur (zowel fysiek in werkafspraken en directieoverleg als de uitwisseling van informatie).
  • Het kunnen analyseren en creëren/vergroten van de ouderbetrokkenheid, zowel de formele- als de informele participatie, bij de school en het leren.
  • Kennis en inzicht hebben in de theorie rondom de maatschappelijke onderneming, (maatschappelijke verankering met horizontale samenwerkingsverbanden en horizontale verantwoordingsrelaties), en dit kunnen creëren voor de eigen schoolorganisatie.
  • Het kunnen analyseren en evalueren van regionale en demografische factoren die momenteel van invloed zijn op uw school en het onderwijs in de (nabije)toekomst.
  • Goede interne- en externe communicatie kunnen toepassen
  • De Blue Ocean methode beheersen, het formuleren van doelen en het betrekken van alle stakeholders bij de besluitvorming.

Het programma

Bijeenkomst #1

Creëren van maatschappelijke meerwaarde, verbinding met die samenleving, succesvol samenwerken, duurzame betrokkenheid ontwikkelen samen met medewerkers/stakeholders

Bijeenkomst #2

 

Verhouding bestuur/ toezicht, taakverdeling bestuur en schoolleiding, Strategie, Identiteit en communicatie

Bijeenkomst #3

Leren, het leerproces en de borging hiervan. De invloed van externe factoren op de school. Demografische en Regionale factoren die van invloed zijn op de school, het onderwijs en het onderwijs in de toekomst.

Bijeenkomst #4

Ochtendprogramma: Eindopdracht door alle deelnemers
Gezamenlijke lunch
Middag: Uitreiking certificaten

Duur & studielast

4 sessies van 1 dag (2 ECT’s)

Resultaat

In Relatie Staan tot de Omgeving certificaat (geldig voor het schoolleider register)

Locatie

In Amsterdam of incompany