Professionaliseringsthema’s & -masterclasses voor het PO & VO

Voor het nieuwe schooljaar biedt academica een selectie aan nieuwe leergangen en masterclasses als aanvulling op de reguliere herregistratie trajecten die we al jaren bieden. De vernieuwde leergangen geven u, naast de inhoudelijk basis van het reguliere herregistratietraject, een thematische aanvulling die het traject specifieker richt op een actueel onderwijsthema of onderwerp waar u meer affinitiet mee heeft. De masterclasses bieden daarbij nog een extra manier om uw herregistratie traject te voorzien van extra persoonlijke accenten.

De leergangen bestaan uit geaccrediteerde onderdelen volgens het schoolleider register. De masterclasses bieden extra aantekeningen op uw certifcaten.

Herregistratie leergangen – Per Thema

Voor het nieuwe schooljaar introduceert Academica meerdere nieuwe leergangen die aansluiten bij de meeste belangrijke en actuele onderwijsthema’s van het moment. Elke leergang biedt u de kans om uzelf te professionaliseren binnen het specifieke onderwerp en u tegelijkertijd te herregisteren!

Wat directeuren echt moeten weten over leerpsychologie
Herregistratiethema’s: LGAV, KKO & PL

De wetenschap van de leerpsychologie kan ons verrassende bevindingen onthullen die onze beslissingen in het onderwijs kunnen sturen. In deze leergang wordt u op de hoogte gebracht van wat wetenschappers ontdekt hebben over leren, denken, motivatie, gedrag en beoordeling en hoe u deze kennis kan implementeren in uw organisatie en besluitvorming.

Wat we kinderen echt kunnen leren – Over feiten en fictie in onderwijs
Herregistratiethema’s: LGAV, TGO & PL

De laatste jaren zijn er veel onderwijstheorieën, waarvan vele jaren werd gedacht dat zij toonaangevend waren, ineffectief verklaard door nieuwe inzichten in de (cognitieve) psychologie. Wat hebben deze voor effect op ons eigen onderwijs? En hoe verandert dit onze school(structuur)? En hoe beweeg je als school mee met deze ontwikkelingen?

Pieken in het onderwijs: hoe gewone scholen buitengewone prestaties kunnen leveren.
Herregistratiethema’s: TGO, LGAV & OMV

Experts leren anders dan beginners. Leerlingen zijn in vele aspecten beginners en hebben daarom het onderwijs nodig dat hen doelgericht helpt kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ons lichaam en onze hersenen zijn enorm rekbaar als ze op specifieke manieren worden getraind. Wat zijn deze leerstrategieën en hoe vertalen we die naar veranderingen in het onderwijs?

Leidinggeven aan digitale innovatie
Herregistratiethema’s: LGAV

Technologie heeft een enorme impact op ons leven gehad en het onderwijs heeft ook te maken met vele impulsen hiervan. Maar hoe scheiden we het ‘kaf van het koren’ en kiezen wij de juiste digitale middelen om ons onderwijs echt beter te maken? En hoe innoveren wij met verstand?

Van basisschool naar kindcentrum
Herregistratiethema’s: PL, TGO, & LGAV

Veel scholen hebben de ambitie om zich te ontwikkelen tot een nieuwe eigentijdse voorziening: een integraal Kindcentrum. Maar wat zijn de specifieke aandachtspunten, kennisbenodigdheden en vaardigheden die een school(leider) hiervoor nodig heeft om dit proces zelfstandig te kunnen initiëren, ontwikkelen en begeleiden?

Data teams – Evidence based verbeteren
Herregistratiethema’s: KKO, & LGAV

Een juiste inzet van data en onderzoek kan bijdragen aan het behouden en beheersen van de opbrengsten in het onderwijs, maar hiervoor is een systematische aanpak nodig. Via de Datateam®-methode werken teams van docenten en schoolleiding lerendewijs aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op school.

Professionele LeerGroepen – Van ontwerp naar implementatie
Herregistratiethema’s: KKO, & LGAV

De professionele leergemeenschap (PLG) is het continue verbeteren van processen van collectief (actie)-onderzoek om betere leerresultaten te bereiken voor alle leerlingen. Maar het werken in een PLG vereist van leraren dat zij nauw samenwerken. Hoe maken wij de stap naar effectieve implementatie en organisatie zodat teams tot echte verbeteringen komen?

Betere leiders – beter onderwijs
Herregistratiethema’s: PL, RES, & IRSO

Goede schoolleiders vernieuwen en veranderen. Maar waar maak ik het verschil als leider en hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten? Ontwikkelen van leiderschap betekent dat deelnemers zichzelf beter leren kennen en versterken door middel van inzicht in hun leiderschapsprofiel. Hoe vertalen we effectief leiderschap naar de eigen schoolorganisatie?

Identiteit, strategie en branding
Herregistratiethema’s: PL, RES, & IRSO

De visie op onderwijs moet vertaald worden naar een heldere identiteit/brand van de school en gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden en potentiële belanghebbenden. Welke strategiemethodes met hun onderliggende premissen en voor- en nadelen zijn effectief voor de betreffende schoolorganisatie?

K12 Model – Doorstroomprogramma PO – VO
Herregistratiethema’s: Leiding geven aan verandering & In relatie staan tot de omgeving

Het K12 model is een programmalijn en onderwijsconcept voor het basis- en middelbaar onderwijs met als doel het ‘gat’ waarin leerlingen vaak vallen bij de overgang naar het VO uit te stellen en onderwijs tussen PO-VO effectiever te organiseren. Waar het Tiener College zich alleen focust op 10 tot 14 jaar, biedt ons nieuwste, evidence based K12 model een doorlopende leerlijn en curriculum tot het eindexamen.

Herregistratie Masterclasses – Per herregistratie thema 

Om nog verdere accenten te kunnen leggen op uw herregistratietraject, bieden wij ook een nieuwe reeks aan masterclasses aan die u kan combineren met uw herregistratieprogramma. Deze zijn te koppelen aan verschillende herregistratiethema’s en geven u de kans te herregistreren op een manier die past bij u en uw praktijk.

Leiding geven aan verandering

Van zelfsturende naar zelfdenkende teams.

Veel leidinggevenden worstelen met het organiseren van zelfsturing, want je wilt als leidinggevende niet teveel sturen en daarmee het zelfsturend vermogen ondermijnen. Ondertussen wil je wel sturen want een team is niet vanaf het eerst moment gewend om zelf achter het stuur te zitten en dat kan de prestaties aantasten.

In deze masterclass ontwikkel je de vaardigheden om sturing te geven aan de sturende en denkprocessen van teams en hoe je de visie van je organisatie hier succesvol op kan afstemmen.

 

Leidinggeven aan een nieuw schoolconcept: Werken met leerpleinen

In steeds meer (nieuwe) scholen duiken er leerpleinen op, vaak vanuit het gedachtengoed dat meer flexibilisering, differentiatie en individualisering van het onderwijs een positieve invloed heeft op het leren van leerlingen. Er komt echter veel meer kijken bij het organiseren van effectieve leerpleinen en lang niet alle keuzes zijn effectief voor het leren van leerlingen en het efficiënt inrichten van de onderwijstijd.

In deze masterclass nemen wij je mee door de ins-en-outs rondom leerpleinen, gekoppeld aan de leerpsychologie en hoe onderwijs effectief georganiseerd kan worden. Tevens word je in staat gesteld om je eigen innovatieplan te schrijven om je eigen organisatie een stap dichten te brengen bij effectieve leerpleinen.

Leidinggeven aan een nieuw schoolconcept: Het Michaela concept

Elke leerkracht wil kinderen inspireren het meeste uit zichzelf te halen, maar veel tijd gaat toch verloren in organisatorische zaken die weinig met onderwijs te maken hebben. In Londen heeft men een nieuwe school ontwikkeld waarbij er zo min mogelijk tijd wordt gestoken in de zaken die niks met leren te maken en zoveel mogelijk tijd in wat werkt: onderwijs geven en oefenen, oefenen, oefenen.

In deze masterclass duiken we in het concept, de wetenschappelijk achtergrond en de organisatie die erachter ligt. Hoe kan jouw school een Michaele school worden?

Persoonlijk Leiderschap

De leider als coach
Onderzoek toont een sterk verband aan tussen coaching vaardigheden van een leider en de betrokkenheid van zijn medewerkers. Effectieve coaches helpen medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Betrokken medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn sneller bereid meer te geven. Structurele aandacht voor coaching in een organisatie leidt daarom tot een grotere klanttevredenheid en bottom-line resultaten.

De leider als coach is onderdeel van de bekroonde Zenger|Folkman methode en helpt leiders effectievere coaches te worden, niet door hun zwaktes aan te pakken maar door voort te bouwen op hun sterke punten.

De professional als leider
Speciaal voor niet-leidinggevenden is de Professional als leider ontwikkeld om professionals verder te ontwikkelen, talenten te scouten en potentiële leidinggevenden zich bewust te laten focussen op hun eigen bijdrage aan de organisatie. Deelnemers krijgen een beter beeld van de eigen leerdoelen en hun persoonlijke ontwikkeling. Het programma helpt de professional inzicht te krijgen in zijn / haar rol in en bijdrage aan de organisatie. Aandacht wordt besteed aan belangrijke vragen zoals: Wat zijn mijn sterke punten? Ben ik een informele leider, specialist of generalist en wat betekent

Teacher leaders
Binnen het onderwijs zijn leerkrachten zelf vaak de belangrijkste factor bij veranderprocessen. Zij dragen en verspreiden innovatie en kunnen collega’s direct in de praktijk helpen en ondersteunen. Tijdens deze masterclass ontwikkel je je kennis over leiderschap bij leerkrachten, hoe dit te stimuleren en te faciliteren binnen je organisatie.

Toekomstgericht Onderwijs

ICT ondersteund leren & Digitale didactiek

Veel bedrijven en producten pretenderen via technologie het onderwijs te verbeteren en versterken. Toch blijkt uit veel onderzoek het tegendeel en is het soms zelf beter om geen technologie te gebruiken. In deze masterclass word je meegenomen in de recente ontwikkelen rondom educatieve technologie en leer je om door de bomen het bos te zien: welke technologie en ICT leren werkelijk ondersteunt en hoe de didactiek hierop (niet) af te stemmen.

21e Eeuwse didactiek – De mythes en waarheden

Nu we weten dat 21st eeuwse vaardigheden eigenlijk niet bestaan, moet er gekeken worden naar de volgende stap in het onderwijs. Wat zijn de mythes en waarheden over ons onderwijs voor de toekomst? Hoe scheiden we fictie van waarheid rondom didactiek? En hoe brengen wij dit over naar onze eigen docententeams.

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Wat als alles wat je wist over onderwijs fout was? Educatieve effectiviteit en ineffectiviteit

Waarom zou je niet sceptisch zijn over wat je wordt verteld en wat je denkt dat je weet over onderwijs? Als opgeleide professionals zouden we moeten streven naar een nauwkeuriger, geïnformeerd of in ieder geval beschouwd begrip van de huidige stand van zaken omtrent leren en onderwijs. In deze masterclass duik je in hoe je onderwijsliteratuur, onderzoek en de vele onderwijsbloggers moet benaderen en evalueren op hun meerwaarde voor je eigen praktijk.

Kennis werkt! Een nieuw perspectief op onderwijs en leren.

Tegenwoordig is er een overweldigend hoeveelheid bewijs dat denkvaardigheden afhankelijk zijn van domeinkennis en niet gemakkelijk overgebracht worden van het ene domein naar de andere. Kennis is dus van essentieel belang, iets wat steeds meer wordt vergeten door het idee dat we alles kunnen opzoeken. Hoe richten wij ons onderwijs in zodat het de ontwikkeling van kennis ondersteunt en vaardigheden effectief kunnen worden ontwikkeld?

Waarom houden leerlingen niet van school (en wat je eraan kan doen)?

Gebaseerd op het werk van cognitief wetenschapper Dan Willingham, gaan we in deze masterclass in op hoe kinderen leren en het belang van verhaal, emotie, geheugen, context en routine bij het bouwen van kennis en het creëren van blijvende leerervaringen. Vol praktische handvatten voor bruikbaarheid in het onderwijs en koppeling aan verandertrajecten in je eigen praktijk.

Omgaan met verschillen

Intern begeleider – Nieuwe stijl

De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk van je eigen deskundigheid en je opdracht binnen de organisatie, verschillende rollen: coördinator, coach, begeleider, adviseur, netwerker. Maar zoals het onderwijs verandert, verandert ook de rol van de IB’ers in jouw team. Tijdens deze masterclass kijk je naar de nieuwe inzichten rondom de professionaliteit van IB’ers en hoe zij de meeste meerwaarde kunnen leveren voor het onderwijs in jouw organisatie.