Een kwaliteitsaanpak voor scholen

Enigma is de schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het kan een leidraad zijn voor leraren en schoolleiders om de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken. Het is een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft een team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan. Het helpt daarnaast bij het beantwoorden van vragen als: Welke doelen streven we na als team? Welke waarde voegt dit toe aan onze school? Hoe gaan we de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig mogelijk en functioneel vastleggen? Wie is waar verantwoordelijk voor?

De twee sporen van Enigma

Met de Enigma kwaliteitsaanpak werkt een school effectief aan twee sporen, die los van elkaar de kwaliteit verhogen van een school, maar elkaar ook continu kunnen versterken.

Spoor 1 is gericht op vakmanschap en professionaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een school waar leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar zij de ruimte krijgen om hun vakmanschap te ontplooien, een school is die het verschil zal maken voor de leerlingen.

Spoor 2 is gericht op het vormen van de basis van de kwaliteitsaanpak. Dit doen we door processen te beschrijven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de school. Bovendien vormen deze processen samen een instrument voor interne en externe verantwoording. De aanpak brengt een continu proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar u staat, borgen wat goed is en werken aan wat nog beter kan. Continu verbeteren en borgen van kwaliteit dus.

De Enigma kwaliteitsaanpak samengevat

Enigma is geen keurslijf, maar eerder een denkrichting.  Een kwaliteitsaanpak met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die specifiek zijn gemaakt voor de leraar, passend onderwijs, de schoolleider, de leerling en de ouders. De kaarten zijn een uitwerking van de belangrijkste processen die van waarde zijn voor de school. Deze processen worden logisch en helder beschreven, zodat iedereen altijd precies weet wat er van hem of haar verwacht wordt in verschillende situaties.

Door duidelijkheid en helderheid over wat moet en mag, ontstaat binnen de school een doorgaande lijn én eigenaarschap. Schoolteams die werken met Enigma hebben focus, werken samen en hanteren dezelfde afspraken. Dat zorgt voor een goede sfeer en saamhorigheid binnen het schoolteam en er is dan sprake van een hoge mate van professionaliteit.

De volgende vijf uitgangspunten zijn zichtbaar binnen alle scholen die met Enigma werken:

  • Het vakmanschap van de leraar staat centraal.
  • Er is duidelijkheid, richting en ruimte.
  • Er is een goede balans tussen wat moet en mag.
  • Er is een professionele schoolcultuur.
  • De processen die we beschrijven zijn van waarde voor de school.

Ambitiekaarten

Ambitiekaarten zijn de bouwstenen van de Enigma om schoolambities te realiseren. Ambitiekaarten worden geformuleerd vanuit de visie van de school op goed onderwijs en de doelstellingen. Op de ambitiekaarten worden doelen van verschillende beleidsterreinen uitgewerkt. De kaarten zijn opgedeeld in verschillende domeinen die zijn gekoppeld aan de kerndoelen. Naast de kerndoelen kunnen andere schoolbrede ambities worden beschreven zoals op het gebied van instructie, ouderbetrokkenheid en toetsing. De doelen op de ambitiekaarten worden SMART beschreven. Er worden activiteiten beschreven en u wordt aangezet tot nadenken over de middelen die u nodig heeft. De kaarten bevatten doelen voor een kortere en langere periode. Tegen het einde van elk schooljaar worden de ambitiekaarten geëvalueerd en worden, indien nodig, de doelen bijgesteld

Kwaliteitskaarten

De school werkt met kwaliteitskaarten waarop praktische werkafspraken op verschillende beleidsterreinen staan beschreven. De kwaliteitskaarten bevatten praktische ritmes en routines. Jaarlijks worden de kwaliteitskaarten geëvalueerd en bijgesteld tijdens (team)vergaderingen of leerteambijeenkomsten. De kwaliteitskaarten kunnen bestaan uit procesbeschrijvingen, onderwijskundige stroomdiagrammen of storyboards (scripts). Deze kwaliteitskaarten zijn van hoge waarde voor het dagelijks werken in de klas of op schoolniveau.

Academica Enigma Systeem & Licentie

Academica biedt scholen de officiële Enigma licentie aan. Deze licentie geeft scholen de mogelijkheid om volledig gebruik te kunnen maken van de kwaliteitsaanpak en het onderliggende systeem van Academica. Hiervoor ontvangt u twee Enigma trainingen van Academica, waardoor u in een korte tijd van start kunt gaan met Enigma in uw school en team.

De licentie geeft u daarnaast ook toegang tot de online Enigma omgeving. Deze omgeving is specifiek ontwikkeld in samenwerking met de Enigma ontwikkelaars om scholen te ondersteunen in het implementeren van Enigma. Via deze omgeving heeft u toegang tot:

  • Een collectie van een uitgewerkte kaartensysteem die als basis kan dienen voor de kwaliteitsaanpak in uw school;
  • Verdiepende webinars door Eva Naaijkens en Martin Bootsma;
  • Een veelgestelde vragen database met uitgebreide antwoorden en tips;
  • Interactieve formats van kaarten;
  • Uitgewerkte voorbeelden van kwaliteits- en ambitiekaarten.

Contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in om meer informatie te ontvangen over het programma of om u in te schrijven.