De ProfScan & FeedMe

Professionalisering in beeld

De professionalisering van docenten staat bij veel scholen en stichtingen in de schijnwerpers. Toch blijkt het niet eenvoudig om te specificeren wat nu de meest relevante elementen van de professionaliteit van de docent zijn, als individu en als teamlid. Er zijn ook weinig geavanceerde methodieken beschikbaar om het professionaliteitsniveau in beeld te brengen, zodat het voor docent en organisatie een stimulans wordt om er intensief en duurzaam mee aan de slag te gaan. Om deze impasse te doorbreken, heeft Academica de ProfScan ontwikkeld. Een web based analyse- en ontwikkelinstrument in het FeedMe systeem voor docenten en scholen om hun professionaliteit effectief in kaart te brengen.

De ProfScan

Deze ProfScan in het FeedMe systeem brengt door middel van een vragenlijst de staat van de professionalisering van de docenten binnen uw instelling aan het licht – op een hoog detailniveau. Deze Academica ProfScan zou u, en ook uw docenten, in staat kunnen stellen om snel een diepgaand beeld te krijgen op welke punten de professionaliteit moet of kan worden versterkt, en daartoe actie te ondernemen. Het is daarmee dus vooral een ontwikkelinstrument en geen beoordelingsinstrument. Alle vragen uit de profscan zijn opgebouwd uit een tienpuntsschaal. Aan de invullers wordt gevraagd om vragen in te vullen over hun zelfbeeld (in welk van de ontwikkelfasen zit ik?) en de ambities in de komende 12 maanden.

De Rapportages van de ProfScan

Hieronder worden de drie belangrijkste rapportagevormen toegelicht die u als school krijgt aangeleverd na het afnemen van de ProfScan. Onderaan de pagina vindt u een aantal visuele voorbeelden van de rapportages.

Een Histogram

Een Histogram laat de gemiddelde score zien op elk van de gestelde vragen in de volgorde van de vragenlijst. De vragenlijst is opgesplitst in twee hoofdgroepen (organisatie en ontwikkeling; primair proces). De twee hoofdgroepen zijn onderverdeeld in een aantal blokken die corresponderen met de Wet BIO onderdelen. In een Histogram wordt het gemiddelde van de zelfbeelden van een groep respondenten weergegeven (zie onderstaand voorbeeld). Histogrammen kunnen op allerlei niveaus worden weergegeven: van de hele instelling, van een sector, van één of meer teams, van alle mannelijke of vrouwelijke deelnemers enzovoorts.

De Radarplot

De Radarplot laat zien hoe teams per competentiegroep hun zelfbeeld en ambitie tot uitdrukking brengen. De volgorde in het histogram was op de volgorde van de afzonderlijke vragen. In de Radarplot wordt daarentegen de volgorde van de afzonderlijke competenties aangehouden, dit zijn samenvoegingen van antwoorden op vragen over eenzelfde onderwerp. In de Radarplot worden dus alle vragen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de vakinhoudelijk-didactische competenties (rond de 15) bij elkaar gevoegd tot één gemiddeld cijfer.

De GAP map

De meest inzichtelijke en gedetailleerde rapportage is de GAP map. De GAP map geeft op individueel niveau per vraag weer wat het zelfbeeld cijfer is dat docenten zichzelf hebben gegeven. Daarbij wordt met kleuren weergegeven hoe het zelfbeeld per vraag zich verhoudt tot een norm.

Individuele rapportage

Elke docent krijgt een individuele rapportage in zijn of haar FeedMe omgeving, waarin verschillende inzichten worden gegeven. De belangrijkste daarvan is het totaaloverzicht waarin per vraag de werkelijke score en de door de docent ingevulde score wordt gegeven (eventueel met ambitie daarbij). In deze omgeving kan het overzicht dus nog rustig bekeken worden. Hiernaast een voorbeeld.

Hoe kunt u de ProfScan in uw organisatie uitzetten?

Academica biedt scholen aan om per docent een ProfScan licentie af te nemen. Deze licentie betekent in de eerste plaats dat u met uw team samen de ProfScan kunt invullen en hierover vanuit Academica een complete rapportage van zult ontvangen met alle verschillende tabellen en grafieken. Daarnaast behouden docenten een licentie tot het FeedMe platform en kunnen zij in de loop van het volgende jaar nog meer feedback verzamelen van hun collega’s, manager of zelfs ouders en leerlingen.

Vraag hier meer informatie aan