Besturen met Meerwaarde

Voor bestuurders in het PO/ VO/MBO

De complexiteit van onderwijsbestuur komt voor een groot deel voort uit het veelkleurige geheel aan belangen, meningen, spelers en regels die onderling om een gebalanceerde afweging vragen. Twee ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben deze complexiteit opgevoerd. Ten eerste de steeds meer verdichtende relaties met andere maatschappelijke partners, zoals het voorbereidend c.q. afnemend onderwijs, welzijn- en zorginstellingen, maatschappelijk werk en woningcorporaties, gemeentelijke overheden en ondernemers. Ten tweede is door een aantal vervelende affaires de bestuurder (en intern toezichthouder) in een kwaad daglicht komen te staan. Het vertrouwen vanuit de samenleving in u als bestuurder én in uw schoolorganisatie heeft een deuk opgelopen. Moderne governance vraagt om steeds meer transparantie en integriteit om het vertrouwen weer te herstellen.

Wat zijn de kenmerken van de leergang Besturen met Meerwaarde

Het vak van onderwijsbestuurder is aan een maatschappelijke herwaardering toe. Daartoe is er besturen met meerwaarde nodig. Besturen met Meerwaarde heeft een dubbele betekenis: het verwijst naar het waarmaken door u als bestuurder van wat de samenleving van u en uw organisatie vraagt, en ook naar het binnen de eigen organisatie gezien worden als een persoon die gemaakte afspraken nakomt. De leergang Besturen met Meerwaarde richt zich erop deze dubbele betekenis concreet te maken voor uw bestuurspraktijk. De leergang is erop gericht uw bestuurlijke repertoire te versterken door u wegwijs te maken in een aantal prangende en complexe dilemma’s waar u mee te maken heeft:

  • Uw eigen leiderschap en dat van anderen in uw organisatie te onderzoeken en mogelijkheden voor verbeteringen te ontdekken;
  • De praktijk in uw scholen op spanning te brengen in relatie tot de actuele onderwijsdiscussies;
  • De grenzen van (be)sturing in relatie tot professionele autonomie en verantwoordelijkheid van leraren en docenten te onderzoeken, en zo tot moderne implementatiestrategieën te komen;
  • De nieuwe governance 3.0 te analyseren dat vooral tot doel heeft het interne toezicht, uw netwerken en stakeholdermanagement te versterken;
  • Uw onderwijsorganisatie als lerende organisatie te zien waarbij u innoveert door middel van professionele leergroepen, waarin uw medewerkers zich continu professionaliseren en er sprake is van een gezonde schoolcultuur;
  • U onderzoekt hoe u een cultuur van verandering creëert, waarin evidence based veranderkundige principes worden toegepast, openheid en actiegerichtheid ontstaat en uw organisatie slagvaardig kan handelen.

De vorige editie van deze leergang is beoordeeld door de deelnemers met een 8,9

De sprekers

U bent van ons sprekers van hoog niveau gewend. Aangezien deze leergang gericht is op de ontwikkeling van uw hogere orde (multidisciplinaire) denken en bestuurlijk repertoire, bieden we u een keur aan toponderzoekers en experts aan. In het programma is er uitgebreid de ruimte om samen met uw peers te reflecteren over de geboden onderwerpen en uw praktijk. Internationale bekendheid hebben de aan ons verbonden onderzoekers Ben Laker, Andy Hargreaves en Anthony Muhammad. Wij werkten in de afgelopen jaren verder met o.a. Job Cohen, Marcel Wintels, Goos Minderman, Robert Jan Simons, Herman van de Werfhorst, Paul Kirschner, Margareth de Wit en vele anderen. Ook nieuwe sprekers zullen u dit jaar inspireren.

Het Programma

De leergang bestaat uit 6 modules verspreidt over 5 maanden. De bijeenkomsten vinden in Amsterdam plaats. Deze bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur en sluiten af met een diner om 20.00 uur. De daaropvolgende dag start om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

De Amsterdamse bijeenkomsten hebben het karakter van op elkaar afgestemde masterclasses, waarin voortdurende de brug geslagen wordt tussen theorie en de praktijk waar u als bestuurder mee te maken heeft:

  • u werkt vanaf de eerste masterclass van de leergang aan een persoonlijk transitieplan, waarin u de basis legt voor de verdere ontwikkeling van uw bestuurlijke repertoire. U krijgt van de vaste moderator van deze leergang – drs. Pim Pollen, MBA – op vaste momenten feedback op uw transitieplan;
  • u reflecteert aan de hand van de aangeboden theorie op uw eigen organisatie en ontwikkelt concrete voorstellen voor verbetering; daarnaast betrekt u uw eigen leiderschapsontwikkeling door op uw effectiviteit te reflecteren en concrete verbeterpunten te benoemen.

Duur & tijd

6 modules over 5 maanden

Resultaat

Certificaat besturen met meerwaarde

Locatie

In Amsterdam