AtSchool heeft als doel met robuust onderwijs eerlijke en rechtvaardige onderwijskansen te bieden aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond of millieu. Het is een school die hoge verwachtingen heeft en goed onderwijs aan alle leerlingen garandeert. De basis van AtSchool is solide wetenschappelijk onderzoek, in de praktijk bewezen benaderingen en wereldwijde voorbeelden van effectieve scholen.

De focus op 21ste eeuwse vaardigheden geeft leerlingen onvoldoende kennis om zich als wereldburgers te kunnen ontwikkelen. Juist door kennis over te dragen, ontwikkelen leerlingen hun interesse en motivatie. Onderwijs hoeft niet gericht te zijn op “leuk en spannend”. In een tijd waarin we meer dan ooit tevoren weten hoe onze hersenen werken en hoe kinderen leren, is het onacceptabel en onrechtvaardig dat onderwijs ongelijkheid vergroot.

De pijlers van AtSchool:

  • We garanderen iedere leerling gelijke kansen ongeacht millieu of achtergrond

  • We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen

  • We bepalen onze eigen bestemming en zijn leergierige wereldburgers

  • Gedrag en samenleven moet je leren, kennis gaat vooraf aan vaardigheden

  • Alle kinderen kunnen alles leren op basis van begeleide directe instructie, doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen

  • De docent staat centraal en werkt op basis van eigen professionele inzichten gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek.

  • Wij bepalen de wereld waarin we leven en we omarmen diversiteit

  • We hebben respect en een universele verantwoordelijkheid voor onze aarde; ons thuis

Beginnen met AtSchool met uw school? Op de volgende data start starten we!

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Een kennisrijk, gegarandeerd curriculum

Een AtSchool maakt gebruik van een coherent, cummulatief kenniscurriculum als basis voor sociaal en rechtvaardig onderwijs. Hoge, gelijkwaardige verwachtingen van alle leerlingen staan daarin centraal. Geen leerling ‘glipt’ door de vingers. Het kenniscurriculum heeft een duidelijke samenhang tussen leerdoelen, toetsen en leeractiviteiten. Het uitgangspunt is dat goed onderwijs afhankelijk is van een kenniscurriculum en docenten die de complexiteit en samenhang van de leerdoelen begrijpen en kunnen onderwijzen.

De docent staat centraal

De belangen van het kind worden het best gediend door docenten die hun vak goed beheersen en actuele kennis hebben van didactiek. AtSchool-docenten kennen en passen relevant onderzoek, uit ondermeer de cognitieve psychologie in hun dagelijkse praktijk, toe. Door middel van doelgerichte professionalisering in professionele leergroepen richten zij zich continu op het verbeteren van onderwijs en de ontwikkeling van hun leerlingen. AtSchool-docenten zijn experts in ten minste één vakgebied en beschikken binnen dit vakgebied over een hoog niveau van domeinkennis.

Focus op expliciete directe instructie

Leerlingen worden niet geboren met een uitgebreide set aan kennis en vaardigheden, docenten spelen juist een cruciale rol in het aanleren van deze kennis en vaardigheden: gedrag en samenleven moet je leren. Hoewel ongeleid of minimaal begeleid lesgeven erg populair en intuïtief aantrekkelijk is, negeren deze benaderingen zowel de cognitieve architectuur als empirisch onderzoek uit de afgelopen halve eeuw. Onderzoek laat zien dat minimaal begeleide instructie minder effectief is dan instructiebenaderingen die een sterke nadruk leggen op de begeleiding van het leerproces van de leerling (Kirschner, Sweller & Clark, 2006).

Monitoren van het leren

Toetsing is de verbinding tussen lesgeven en leren. Het is een balans tussen formatieve en summatieve toetsen. Toetsing heeft als doel docenten van informatie en data te voorzien, zodat zij interactief en responsief kunnen lesgeven. Formatieve beoordelingen worden gebruikt om feedback aan de leerling te geven zodat zij hun prestaties kunnen verbeteren. Elke toets is gekozen of ontworpen op basis van een helder didactisch doel en wordt gebruikt om het leerproces te ondersteunen.

Thematisch werken

Op een AtSchool vindt integratie van vakdoelen plaats door middel van coherente thema’s, op basis van de UNESCO (2017) duurzame ontwikkelingsdoelen. Leerlingen krijgen gedurende de thema’s de kans om inhoudelijk samenhang in hun kennis aan te brengen. Doelen worden binnen thema’s ook behaald door middel van directe instructie, gerichte oefenactiviteiten en effectieve leerstrategieën. Door te leren in projecten en UNESCO thema’s wordt de basiskennis verbreed en verdiept waardoor leerlingen effectief leiderschap en wereldburgerschap ontwikkelen.

Focus op de klas en lesgeven

Effectieve lessen sluiten aan op de actuele kennis en vaardigheden van leerlingen. Door het geven van goede instructie, begeleid oefenen en voortdurende feedback, kunnen alle leerlingen succesvol de leerdoelen behalen. Leerlingen worden gelijkwaardig maar niet gelijk behandeld. Voor een docent is het daarom onnodig om te differentiëren. Door goed klassenmanagement kan de leertijd worden geoptimaliseerd en leertijdverlies worden beperkt. Docenten kennen effectieve pedagogische strategieën en dienen als rolmodel door middel van correct en eenduidig gedrag. Op een AtSchool heerst, door rust, regelmaat en structuur, een veilig klimaat waar wangedrag en pesten niet wordt getolereerd.rd.

Gedeeld leiderschap – Professionele Leergemeenschap

Leiderschap is het gedrag dat individuele prestaties verbetert en zorgt voor het “maximaliseren” van de organisatiedoelstellingen. Professionele leergemeenschappen werken gezamelijk aan het verbeteren van onderwijs en hebben de integrale verantwoordelijkheid voor het gegarandeerd succes van alle leerlingen. Juist door docenten en teamleden in staat te stellen te handelen en keuzes te maken binnen de professionele leergemeenschap, verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van docenten. Dit gebeurt evidence-informed, met behulp van data. Door het nemen van gezamelijke beslissingen op basis van gedeeld leiderschap, wordt de werkdruk lager omdat docenten zelf hun keuzes kunnen maken.

Meer informatie?